Pai er ikke et angrep på demokratiet, Frp er!


// Enlglish below //


Vi fikk et smil om munnen da vi idag leste at noen kastet en pai på likestillingsminister og FrP-politiker Solveig Horne, under pride paraden på lørdag.

Dette er ministeren som har sagt angående voldtekt at «Jentene har et ansvar for hvilken situasjon de setter seg i» og twitret følgende: «Lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn?».

Vi syntes det er absurd at Horne får gå fremst i paraden når hun tilhører et parti som har aktivt jobbet imot LHBTQIA-rettigheter. Vi er glad for at noen kom med en humoristisk reaksjon på hennes tilstedeværelse i paraden.

Den første pride som vi kjenner til i Vesten var et opprør mot undertrykkinga som LHBTQIA-personer opplever i det heteronormative samfunnet. De forstod at rettigheter ikke gis, de tas.

Stonewall opprøret var en rekke spontane og voldelige demonstrasjoner fra medlemmer av LHBTQIA-miljøet mot en politiaksjon. Dette er en av mange viktige hendelser som har ledet opp til de rettighetene vi har idag som LHBTQIA-personer.

Har vi glemt vår historie? Hvorfor er Reitan gruppen med 7/11 i spissen hovedsponsorer av Oslo Pride? Vi blir gjort til en målgruppe som kan tjenes penger på, hvorfor være homofob mot en potensiell kunde eller stemmeseddel? Har vi glemt hvem som stod på andre siden av barrikadene?

Politiet er de som deportere flyktninger som må flykte på grunn av sitt kjønn og legning. Hvorfor får de hedersprisen for solidaritet av Oslo Pride, hvorfor får de gå fremst i toget med en homofobisk poilitiker? Hvordan er politiet solidariske, og med hvem?

FRI's beryktede anklage på Skeiv Verden som ansvarlig i kjølevannet av paikastinga er både rasistisk og uakseptabelt. Det er ikke bare folk med migrant bakgrunn som har en høne å plukke med FrP.

Har vi glemt hvem våre allierte er? Politikere, spesielt høyreorienterte og politiet har aldri vært våre allierte, hvorfor skal vi stole på dem nå?

Disse gikk foran i toget, hva har de å være stolte av? Hvem har de noen gang kommet ut av skapet til? Hvilke relevante utfordringer har de møtt? Har de i det heletatt løftet en finger for LHBTQIA-rettigheter? Er Oslo Pride blitt en valgkamp for politikere som vil sanke stemmer? Er Oslo Pride redusert til en stige for ryggmargsløse karriereklatrere?

Vi er stolte over å se at det fortsatt finnes folk som ikke tier, men handler og sier et Charlie Chaplin: Nei til denne dobbeltmoralen. Som husker historien vår, og kjenner igjen de som aktivt jobber mot vår kamp.

Solidaritet til paikasteren!

Med hilsen, Oslo Queer 2016

/////

Cake is not an attack on democracy, the Progress Party Frp is! 

We started grinning from ear to ear as we read today that someone threw a pie at the minister of Equality and right-wing Progress Party politician Solveig Horne, during the Pride Parade on Saturday.

This is the minister who has said regarding rape that "Girls are responsible for the situation they put themselves in" and tweeted: "Wonder if it's okay that kindergartens read gay adventure stories for young children?".

We thought it was absurd that Horne walks in the parade in the first place, when she belongs to a party which has actively worked against LHBTQIA rights. We are glad that someone came up with a humorous reaction to her presence in the parade.

The first Pride that we know of in the West, was a riot against oppression which LHBTQIA people experienced in heteronormative society. They understood that rights are not given, they are taken.

The Stonewall riots were a series of spontaneous and violent demonstrations by members of LHBTQIA community against a police raid. This is one of many important events that have led up to the rights we have today as LHBTQIA-people.

Have we forgotten our history? Why is Reitan group and 7/11 main sponsors of Oslo Pride?
We are made into a group which people profit from, why be a homophobe towards a potential customer or vote? Have we forgotten who stood on the other side of the barricades?

The police are those who deport refugees who are fleeing because of their gender and sexual orientation. Why do they get an price honoring solidarity from Oslo Pride, why do they get to walk in front of the Parade with a homophobic politician? How are the police in solidarity, and with whom?

FRI (the national organisation for gender and sexual diversity) infamously accused Skeiv Verden (Queer World) to be responsible for the cake-throwing, that is both racist and unacceptable. It is not only people with migrant backgrounds who have a bone to pick with the Progress Party.

Have we forgotten who our allies are? Politicians, especially right-wing and police have never been our allies, why should we trust them now?

They are the ones that went in front in the Parade, what do they have to be proud of? Who have they ever come out of the closet to? Which relevant challenges have they faced? Have they ever lifted a finger LHBTQIA rights at all?  Is Oslo Pride an election campaign for politicians who want to gain votes? Is Oslo Pride reduced to a ladder for spineless career climbers?

We are proud to see that there are still people who do not stay silent, but act and says it like Charlie Chaplin: No to this hypocrisy. People who remember our history, and recognize those who actively work against our struggle.

Solidarity with the cake-thrower!

Best regards, Oslo Queer

Ikke rasist, men dragartist...?

Første gang draggruppen Queentastic ble gjort oppmerksomme på at de var rasistiske gikk gruppen ut og beklaget seg. Og LLH uttalte at de ble noe overrasket over kritikken, men at det var nok noe i det.

Andre gangen Queentastic gikk over streken, tok derimot LLH, selveste Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, dem i forsvar.

Og forsvarstalen lød som så: Å beskylde Queentastic for rasisme er rett og slett homofobisk.

Det var som å høre felles ekteskapslov-motstanderne kime i det fjerne: Den hellige institusjonen dragshow blir helt klart ødelagt dersom man skal inkludere antirasisme og viser solidaritet med rasifierede lhbtq-personer.

Etter alt dramaet under Euro Pride skulle man tro at LLH hadde lært, i det minste tenkt seg om. Og det virket et øyeblikk slik da Bård Nylund snakket så varmt og fint om interseksjonalitet og rasismen som nok fantes i det skeive miljøet.

Men da det var på tide å vise at ord kunne omgjøres til handling gikk de i totalt motsatt retning. Å jobbe med rasisme handler om å jobbe med seg selv for de av oss som er hvite, det handler om å gi fra seg privilegier og det handler ikke minst om å vise støtte og solidaritet med de av oss som utsettes for rasisme.

LLH må virkelig komme seg ned fra sin høye kjepphest og innse at de ikke har og aldri har hatt definisjonsmakt på å fortolke rasisme eller monopol på hvordan man jobber med rasisme i det skeive miljøet. Det er det Skeiv Verden, Antirasistisk Senter, Minotenk og Kirkens Bymisjon som har.

At LLH velger å starte "krig" med viktige antirasistiske organisasjoner sier sitt om hvor "alvorlig" de tar den rasismen som legges frem og eksisterer, ikke bare i det skeive miljøet generelt, men også helt klart i LLH.

Herr psykologen og meg

Den her historien har jeg skrevet tusen ganger. Bestemt meg for å poste den. Og ombestemt meg igjen. Fordi denne historien handler om noe som skjedde da jeg var syk. Fordi det handler om en behandler. Fordi det er alt for lett å si at jeg var syk, og da også antagligvis ikke hadde et særlig godt grep om virkeligheten. Jeg skrev en lang innledning for å dokumentere at jeg vet hva som skjedde. Den har jeg slettet, Istedet er dette innledningen:

Jeg er psykisk sjuk. Jeg var syk på det tispunktet, jeg vet hva som skjedde. Jeg deler denne historien og håper at noen som har opplevd det samme oppdager at de ikke er alene.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Hei. Jeg er Etternavn Fornavn. Beklager at jeg er sen. Ja, jeg er jo psykolog, og den her timen skal jeg prøve å bevise at du kan stole på meg”

Du gjennomfører de vanlige spørsmålene. Jeg svarer de vanlige svarene. Du spør om jeg vil legges inn. “Vi kan bestille en taxi med en gang”. Nei, det kan jeg ikke. Du lurer på hva jeg mener med det. Jeg prøver å forklare. Også er timen ferdig. Møtes om to uker. Den klassiske avslutningen. Du synes vi skal gjøre en avtale om at jeg ikke skal være død neste gang vi møtes.


Nå spoler vi fram en måned, syns du ikke?

Så skar det seg mellom meg og deg da. Hva gikk feil?
Du er i villrede, antar at det må være et eller annet i mitt hode, som har skapt den her uheldige situasjonen. Antagligvis finnes det en diagnose for det også. Antatt kvinne er ikke helt fornøyd med hvordan hvit cis-mann har håndtert situasjonen. Og sint har hun sagt at hun har vært også. Sint? En kvinne som er sint? På deg?

Ja, du har funnet noe i boka di.
Sint: sjekk.
Irrasjonell: sjekk
Manipulerende? Helt åpenbart.
Tilbakevendende suicidal atferd, gester, trusler eller selvskadende atferd?. Dobbelsjekk: hun har jo ved flere anledninger truet med å ta livet sitt! Og du vet av minst to andre ting som passer inn i denne kategorien.
Markert og vedvarende ustabilt selvbilde eller selvfølelse? Ja, ta meg faan. Der har du’n. No fault, no blame. Dama er jo riv ruskende gal!

Du insisterer på å ha en siste time. Sier at vi har kanskje kommet litt dårlig ut. Sier at jeg har oppført meg manipulerende og irrrasjonellt, truet med å ta mitt eget liv, og ikke vært villig til å ta imot hjelp, forventet at du skal fikse meg uten å ville gjøre noe selv.  Det er vel kanskje best om jeg får en annen behandler, siden vi fikk en så dårlig start. Ja, det kan vi ihvertfall være enige om. Takk. Så sier vi hadet, og jeg vet at de eneste gangene jeg blir nødt til å se seg igjen er når du springer forbi meg på venterommet.
Det du glemmer å nevne er at du har lagt til en ekstra diagnose i journalen min.

“Diagnosen er basert på en klinisk vurdering av kvalifisert helsepersonell innen psykisk helse. I Norge vil dette vanligvis være en psykiater eller en psykolog. Vurderingen omfatter pasientens selvrapporterte opplevelser, samt behandlerens observasjoner. Den resulterende personlighetsprofilen kan støttes eller bli bekreftet av langsiktige mønstre av atferd som rapporteres av familiemedlemmer, venner eller kolleger. Listen over kriterier som må være oppfylt for diagnosen er skissert i DSM-IV eller ICD-10
    -wikipedia

Så venter jeg. Får et nytt brev om ny psykolog, ny time, møt opp! Det gjør jeg jo selvfølgelig. Bestemmer meg for samme greia som jeg i utgangspunktet bestemte meg for med deg: Blanke ark. Hvordan den opplevelsen var har pent lite med deg å gjøre, så det skal jeg ikke dra deg inn i. Sånn bortsett fra en ting: Denne noe uventede diagnosen som i min journal.

Den får jeg slengt i fleisen i første time. Med antydning til at mine queere forhold antagligvis handler om at jeg ikke kan å knytte meg til noen. At jeg ikke er i stand til å føle kjærlighet overfor noen andre enn meg selv. Jeg spør hvor den nye psykolog har det fra. Nei, du og  “Fornavn” har jo kommet fram til det. Øh, når? spør jeg. Jo dere har jo tatt litt tester og sånt. Eh, nei, det har vi ikke, svarer jeg, vi har hatt en time. Prøver å si at det kan hende at du og jeg ikke helt klarte å kommunisere, og at det sikkert handler litt om meg også. For på det tidspunktet tenkte jeg virkelig det. At kanskje var det meg som hadde vært litt heftig. Ny psykolog svarer at jeg ikke skal henge meg opp i det. Samtidig som hun fortsetter å forklare meg hva denne bonusdiagnosen betyr og at det er forklaringa på at jeg har valgt å leve livet mitt utenfor normen.

Et halvt år senere, etter å ha dratt med meg en slektning, innser den nye psykologen at det ikke passer. Det du bestemte deg for å putte i journalen min, blir tatt bort, vil jeg tro. Ikke vejt jeg, men den nye psykologen begynner ihvertfall å forholde seg til den riktige diagnosen min.


--Fortsettelse følger--

Queer picknicsunday!

Oslo Queer invites you all to a picknick  free from sexism, racism, homophobia and transfobia.

The picknick will be at the Island Langøya in Oslo fjord on sunday at 2pm-18pm. The Island is accessible for wheelchairs and buggies. The ferry depatures from Vippetangen hourly, so meet up at the ferryport 1.30pm.
Bring your own food and drink, swimwear and blankets, and outdoor games if you have any.

P.s- if it is heavy rain all day, the picknick is likely to be canceled, but check the Facebook event in the morning.

How to get to the boat

Ruter information about the boat